Ansökan Högskolan i Halmstad

Din ansökan kommer att skickas till Vivian Violin Lönnesjö på Högskolan i Halmstad.
Vid eventuella frågor kan du maila vivian.violin@hh.se

Your application will be sent toVivian Violin Lönnesjö at Högskolan in Halmstad.
If you have any questions, please email vivian.violin@hh.se

Sökande/Applicant 1:

Namn/Name            
Personnummer/Personal ID-number
 
Adress/Address
 
Postnummer & Ort/Zip Cod & City
 
Telefonnummer/Phonenumber
  E-post/E-mail
 
Utbildning/Study Programme    
 
* Tänk på att ange en mailadress som du har tillgång till även i höst.
* Be sure to enter an email that you can access even this fall.

Sökande/Applicant 2:

Namn/Name            Personnummer/Personal ID-number
   
Adress/Address     Postnummer & Ort/Zip Cod & City
       
   
Telefonnummer/Phonenumber
    E-post/E-mail
   
Utbildning/Study Programme      
   
* Tänk på att ange en mailadress som du har tillgång till även i höst.
* Be sure to enter an email that you can access even this fall.

Sökande/Applicant 3:

Namn/Name          Personnummer/Personal ID-number
 
Adress/Address   Postnummer & Ort/Zip Cod & City
 
Telefonnummer/Phonenumber   E-post/E-mail
 
Utbildning/Study Programme    
 
* Tänk på att ange en mailadress som du har tillgång till även i höst.
* Be sure to enter an email that you can access even this fall.

Handledare/Supervisor at Högskolan i Halmstad

Namn/Name    Telefonnummer/Phonenumber      E-post/E-mail
   

Sammarbetspartner (tex företag)/
External party (for exampel a comany)

Namn/Name    Telefonnummer/Phonenumber      E-post/E-mail
   

Projekttitel och sammanfattning av projektets praktiska tillämpning/
Project title and summary of the practical application of the project

(Om sökanden åberopar konfidentiellt material eller vill ha materialet tillbaka skall detta anges i ansökan) /
(If the applicant relies on confidential material or wants the material back, this must be stated in the application)

Examensarbete/Thesis/Essay                                                          

                                                              

Utlåtande från samarbetspartner och/eller handledare / Statement from external party and/or supervisor